ابزار توقف سقوط متحرک

ابزارهای توقف سقوط متحرک ‏كه روی طناب لايف لاين نصب می شوند، با حركت كاربر به صورت ‏اتوماتيک روی سطوح عمودی يا زاویه دار همراه با او حرکت می کند. در صورت بروز ضربه یا شتاب ناگهانی، ابزارها روی طناب قفل شده و باعث توقف ‏سقوط می شوند.‏

محصولات
Petzl ASAP LOCK
ابزار توقف سقوط متحرک
• حفاظت از سقوط دائمی: - توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل - قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار - حتی در صورت گرفته شدن با دس
Petzl ASAP
ابزار توقف سقوط متحرک
• حفاظت از سقوط دائمی: - توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل - قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار - حتی در صورت گرفته شدن با دس