ابزار توقف سقوط متحرک

ابزارهای توقف سقوط متحرک ‏كه روی طناب لايف لاين نصب می شوند، با حركت كاربر به صورت ‏اتوماتيک روی سطوح عمودی يا زاویه دار همراه با او حرکت می کند. در صورت بروز ضربه یا شتاب ناگهانی، ابزارها روی طناب قفل شده و باعث توقف ‏سقوط می شوند.‏

محصولات