تسمه شانه
Petzl TORSE

تسمه شانه برای استقرار ‏CROLL
تسمه شانه TORSE امکان قرار گیری ابزار CROLL را در محل مناسب برای بهبود کارایی و راحتی حین صعود بر روی طناب را فراهم می نماید.
وزن: 90 گرم‏