هارنس رگلاژی
Petzl FALCON AAA

جهت ايجاد حداکثر احساس راحتی حین كار در

حالت تعلق، کمربند و حلقه های پا بوسیله فوم های

منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند.

توزيع يكنواخت وزن میان كمربند و حلقه های پا حین

تعلیق توسط حلقه اتصال شكمی

توزيع يكنواخت وزن در سرتاسر كمربند توسط دو

حلقه اتصال جانبی تسمه ای جهت استفاده موردی

برای ايجاد راحتی حین حمايت روی سطوح

حلقه تسمه ای پشت کمربند جهت اتصال لینارد

جلوگیری از سقوط

سگک پشت کمربند جهت وصل كردن هارنس های

سینه TOP CROLL يا TOP

کمربند و حلقه های پا مجهز به سگک های خودکار DoubleBack

جهت تنظیم سریع و آسان

چهار حلقه تجهیزات: دو حلقه بزرگ از جنس سخت

در جلو برای دسترسی آسان به ابزار و دو حلقه

انعطاف پذير در پشت كه در صورت قرار داشتن كوله بر

پشت كاربر، ايجاد مزاحمت نمی نمايد.

دو شیار ويژه نگهدارنده ابزار  هارنس فالکون    CARITOOL