هارنس رگلاژی
Petzl NEWTON FAST JAK

JAK  تسهیل در پوشیدن صحیح هارنس به کمک جلیقه

با وجود حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیک

پوشیدن هارنس آسان بوده و نیازی به بلند كردن FAST

پاها از زمین نمی باشد.

حلقه های اتصال پشتی و جناغی جهت اتصال

سیستم توقف سقوط

تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار

جهت تنظیم سریع و آسان DoubleBack

دو حلقه تجهیزات با پوشش محافظ

امكان استفاده از تكنیک استقرار حین كار با استفاده از

PAD FAST حلقه های جانبی كمربند

امکان پايین دادن كاربر به صورت قائم با استفاده از توزیع

LIFT کننده بار


: