هارنس رگلاژی
Petzl NEWTON

رنگ های مختلف تسمه های بالایی و پایینی هارنس

جهت سهولت در پوشیدن صحیح آن

حلقه های اتصال پشتی و جناغی جهت اتصال

سيستم توقف سقوط

تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار

جهت تنظیم سریع و آسان DoubleBack

دو حلقه تجهیزات با پوشش محافظ

امكان استفاده از تكنيک استقرار حين كار با استفاده

PAD FAST از حلقه های جانبی كمربند

امکان پايين دادن كاربر به صورت قائم با استفاده از

LIFT توزیع کننده بار

هارنس نیوتن