سفره مثلثی نجات
Petzl BERMUDE

• پوشیدن سریع و آسان حتی برای مصدوم در وضعیت
نشسته
• قابلیت تطبیق با بدن های مختلف بدون نیاز به تنظیم
امکان تنظیم برای اندازه های مختلف با استفاده از نقاط
اتصال موجود
 • استاندارد: EN1498
• وزن: 795 گرم