دو شاخه اتصال هارنس
Petzl LIFT SPACER

 توزيع كننده بار هارنسN EWTON
جهت امكان فرود قائم کاربر در
محيط های بسته
• استفاده از کارابین های مثلثی جهت سهولت نصب
اين ابزار روی تسمه های شانه هارنس
• حفظ شکل ابزار در اطراف سر با توجه به جنس
سخت آن
وزن: 520 گرم