هارنس رگلاژی
Petzl FALCON ASCENT

• جهت ايجاد حداکثر احساس راحتی حین كار در
حالت تعليق، کمربند و حلقه های پا بوسيله فوم های
منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند .
• افزايش كارايی هنگام صعود از طناب توسط دو حلقه
CROLL اتصال شكمی در صورت استفاده از گيره طناب
• توزيع يكنواخت وزن در سرتاسر كمربند توسط دو
حلقه اتصال جانبی تسمه ای )جهت استفاده موردی(
برای ايجاد راحتی حین حمايت روی سطوح
• حلقه تسمه ای پشت کمربند جهت اتصال لینارد
جلوگیری از سقوط
• امکان ترکیب و استفاده از هارنس با گيره طناب
يا هارنس سينه S ECUR به کمک تسمه شانه C ROLL
نقطه اتصال در پشت هارنس قرار دارد( ( T OP CROLL
• کمربند و حلقه های پا مجهز به سگک های خودکار
جهت تنظیم سریع و آسان DoubleBack
• چهار حلقه تجهيزات: دو حلقه بزرگ از جنس سخت
در جلو برای دسترسی آسان به ابزار و دو حلقه
انعطاف پذير در پشت كه در صورت قرار داشتن كوله بر
پشت كاربر، ايجاد مزاحمت نمی نمايد .
 دو شیار ويژه نگهدارنده ابزار CARITOOL