ابزار توقف سقوط متحرک
Petzl ASAP

• حفاظت از سقوط دائمی:
- توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل
- قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار
- حتی در صورت گرفته شدن با دست حین سقوط نیز
روی طناب قفل می شود .
• استفاده آسان و کارایی بالا;
- حرکت آزادانه ابزار به بالا و پایین روی طناب بدون
دخالت کاربر
- امکان نصب و جدا كردن آسان ابزار در هر نقطه از
طناب
- امکان استفاده به همراه لنیارد جاذب انرژیASAP’SORBER
برای فاصله گرفتن کاربر از طناب حین
کار
- • شامل کارابین قفل شونده اتوماتیکOK TRIACT
 سازگاری طناب:
EN 353-2: AXIS - قابل استفاده طبق استاندارد 11
طناب با انتهای دوخته شده m m
EN 12841 type A: 10 to قابل استفاده طبق استاندارد
13 mm ropes, EN 1891 type A
و 75 گرم کارابین A SAP • وزن: 370 گرم, 295 گرم ابزار
 OK TRIACT-LOCK
 • استاندارد:CE EN 353-2, CE EN 12 841 type A