کارابین پیچ
Beal BE ONE

کارابین کوچک با دهانه پیچی طراحی شده برای اتصال ابزارهای حمایتی. سطح مقطع آن استوانه ای با قطر 12 میلیمتر است. این ساختار حین فرود محدودیت کمتری برای طناب ایجاد می‌کند و هنگام جمع کردن طناب اضافی خوش دست تر است.

موارد استفاده:

حمایت و تکیه گاه.