لنیارد جاذب انرژی
Petzl ABSORBICA I

لنیارد جاذب انرژی تک بازو
• طراحی شده جهت حمایت بر روی لايف لاين (طناب يا کابل)‏
• جذب انرژی سقوط از طريق شكافته شدن كوک های ويژه‏
• كيف توری زيپ دار جهت محافظت از جاذب انرژی در مقابل سايش يا آسیب و امكان بازبينی منظم ‏وضعيت آن
• تجهيز انتهای جاذب انرژی به ‏STRING
• موجود در دو اندازه، بدون اتصال دهنده يا با اتصال دهنده بزرگ ‏MGO
- ABSORBICA-I 80 (L58): 0.8m فاقد اتصال دهنده (1.5m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 160 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 4.35m
- ABSORBICA-I 80 MGO (L58 MGO): 1.05m (1.75m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 655 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 4.35m
- ABSORBICA-I 150 (L70150 I): 1.5m فاقد اتصال دهنده (3.35m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 365 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 6.1m
- ABSORBICA-I 150 MGO (L70150 IM): 1.75m (3.6m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 825 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 6.1m
• استاندارد:
- ABSORBICA-I 80 and 150: CE EN 355, EAC
- ABSORBICA-I 80 MGO و 150 .MGO: CE EN 355, CE EN 362