لنیارد رگلاژی
Petzl GRILLON

• لنيارد با سیستم تنظیم مناسب جهت استقرار دقيق حین کار
• امكان استفاده از لنیارد به دو روش:
- وضعيت دو طرفه بر روی نقاط اتصال جانبی هارنس برای توزيع بار روی كمربند (تحمل وزن روی پاها ‏توسط كاربر): طول لنيارد با کشش دستگیره یا فشار بادامک تنظيم می شود.
- وضعيت یک طرفه بر روی حلقه اتصال شكمی هارنس برای توزيع بار بين كمربند و حلقه های پا (كاربر ‏معلق): با استفاده از دستگيره و هنگامی كه كاربر انتهای آزاد طناب را در دست دارد، طول لنيارد را می ‏توان تنظيم نمود.
• پوشش محافظ متحرک، طناب لنیارد را در مقابل ساییدگی محافظت كرده و حركت روان آن به دور سازه را ‏امكان پذير می كند.
به منظور نزديک تر كردن كاربر به تكيه گاه، می توان پوشش محافظ را هنگام استفاده از تكنيک یک طرفه جدا ‏نمود.‏
• موجود در اندازه های متفاوت‏:
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g
• استاندارد(های): CE EN 358, EAC