صفحه تقسیم
Petzl PAW

 صفحه ايجاد كارگاه

اين صفحه تقسيم برای آرايش مناسب کارگاه حمايت و ايجاد سيستمی با استفاده از چندين تكيه گاه مورد استفاده قرار می گيرد.‏ اين ابزار در صعود های مصنوعی و ايجاد سيستم عبور عرضی ‏Tyrolean‏ نيز كاربرد دارد.