طناب دینامیک
Beal BOOSTER 9.7mm

اين طناب كم حجم، بسيار سبک و روان، پيشرو در نسل طناب های باريک بوده و به راحتی در مسيرهای مختلف حركت می كند. اين طناب دارای کارایی بالا برای استفاده سنگ نوردان بسيار باتجربه می باشد . این طناب علی رغم ضخامت بسیار کم، برای تازه کاران نیست. برای استفاده از آن باید دانش کافی در مورد روش‌های متنوع ایجاد تکیه گاه داشت.

نقاط قوت:
- تعادل مناسب ميان وزن، حركت روان، خوش دستی و قدرت.

- نیروی ضربه پایین.
- مهار سقوط های متعدد.

                   موارد استفاده:  
                      
سنگ نوردان بسیار با تجربه.