طناب دینامیک
Beal YUJI 10mm

با ساختاری مشابه با BOOSTER 9,7mm اما عملکرد کمتر این طناب سبک وزن بدون فرآوری پوسته برای بودجه های کم انتخاب قابل قبولی است.

 

موارد استفاده:  
سنگ نوردان با تجربه.