دستکش
Beal RAPPEL

 

دستکشهای تمام چرم، تقویت شده در محل عبور طناب، طراحی شده به طور خاص برای فرود با طناب.

 

نقاط قوت:
 تقویت شده برای سایش کمتر هنگام فرود با طناب.

 ساخته شده از چرم ضخیم.
حلقه های برای متصل کردن دستکش به هارنس.