دستکش
Beal ROPE TECH

 

دستکشهای دوگانه، کف دست چرمی و پشت دست پارچه کشی با قابلیت تهویه.

 

نقاط قوت:
  چرم نازک در ناحیه داخلی انگشتان برای خوش دستی بیشتر.

کف دستها مخصوصا در محلهای عبور طناب تقویت شده است.
 قسمت پارچه ای پشت دست با تهویه مناسب مانع عرق کردن دست می‌شود.
 حلقه های برای متصل کردن دستکش به هارنس.