هودی
Lasportiva MAGIC WOOD

 پوشاک نرم و راحت برای بعد از سنگ نوردی و حین آن. هودی MAGIC WOOD به ناحیه بولدر مشهور سوییس تقدیم شده است.