کاپشن
Lasportiva TX LIGHT

 کاپشن بسیار تکنیکی برای کوهنوردان با قسمت‌های تقویت شده با ساختار فنی.