شلوار
Lasportiva BOLT

 سادگی و کارایی ویژگی‌های کلیدی این محصول هستند. این محصول هر آنچه مطلوب شماست دارد و هر آنچه را که نامطلوب است حذف کرده است.