شلوار
Lasportiva CAPTAIN

 شلوار سنگ نوردی بسیار تکنیکی همراه با جزئیات کارآمد. به احترام دیواره‌ی سنگ نوردی بزرگ CAPTAIN در آمریکا.