شلوار
Lasportiva TX PANT

 این شلوار مخصوص کوهنوردی تکنیکی طراحی شده است و با هارنس سازگاری بالایی دارد. ساختار این شلوار در نقاط مورد نیاز مانند دور کمر قوی و فنی است.