شلوار
Lasportiva TX MAX PANT

 این شلوار مخصوص کوهنوردی بسیار تکنیکی طراحی شده است و با هارنس سازگاری بالایی دارد. ساختار این شلوار در نقاط مورد نیاز مانند دور کمر بسیار قوی و فنی است