کاپشن
Lasportiva CREEK

 بادگیر مناسب برای مسیرهای چند مرحله ای و روزهای پر باد.