تعداد بازدید : 751 لنیارد رگلاژی Grillon

• لنيارد با سیستم تنظیم مناسب جهت استقرار دقيق حین کار • امكان استفاده از لنیارد به دو روش: - وضعيت دو طرفه بر روی نقاط اتصال جانبی هارنس برای توزيع بار روی كمربند (تحمل وزن روی پاها ‏توسط كاربر): طول لنيارد با کشش دستگیره یا فشار بادامک تنظيم می شود. - وضعيت یک طرفه بر روی حلقه اتصال شكمی هارنس برای توزيع بار بين كمربند و حلقه های پا (كاربر ‏معلق): با استفاده از دستگيره و هنگامی كه كاربر انتهای آزاد طناب را در دست دارد، طول لنيارد را می ‏توان تنظيم نمود. • پوشش محافظ متحرک، طناب لنیارد را در مقابل ساییدگی محافظت كرده و حركت روان آن به دور سازه را ‏امكان پذير می كند. به منظور نزديک تر كردن كاربر به تكيه گاه، می توان پوشش محافظ را هنگام استفاده از تكنيک یک طرفه جدا ‏نمود.‏ • موجود در اندازه های متفاوت‏: - GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g - GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g - GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g - GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g • استاندارد(های): CE EN 358, EAC